การใช้ชีวิต

Below is an example form built entirely template form controls. Each required a validation state that can be triggered by attempting to submit the form without completing it.


Generic placeholder image

ความรัก ครอบครัว

Generic placeholder image

สุขภาพ การดูแลร่างกาย

Generic placeholder image

การศึกษา แสวงหาปัญญา

Generic placeholder image

การทำงาน/h4>

Generic placeholder image

โชคลาภ ความรำ่รวย สิ่งที่เป็นมงคล

Generic placeholder image

การบริหารทรัพย์

Generic placeholder image

ความโกรธ ความขัดแย้ง เสียใจ

Generic placeholder image

การพลัดพราก การสูญเสีย

Generic placeholder image

ความแก่ เจ็บ ตาย

Generic placeholder image

ความสุข ความทุกข์ ความเข้าใจ

Generic placeholder image

การประพฤติ ปฏิบัติธรรม

Generic placeholder image

หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต